ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองม้า

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองม้า

 

ศบกต เปิดวันที่ 14 กันยายน 2555

 

 

 

ประชุมแต่งตั้งคระกรรมการศูนย์ฯชุดใหม่

        

        

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558

 โครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจำรุง จังหวัดระยอง

Share on Line
Share on Pinterest