ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest