คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Share on Line
Share on Pinterest