คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

Share on Line
Share on Pinterest