คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

Share on Line
Share on Pinterest