คำสั่งที่ 342/2563 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest