ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9)

Share on Line
Share on Pinterest