ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่องสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)อาหารศูนย์เด็กบ้านจาน

Share on Line
Share on Pinterest