ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลหนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest