ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)ก่อสร้างถนน คสล บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest