ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่องสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest