ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่องสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)

คลิกที่

ก่อสร้างถนน คสล บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest