ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)โครงการก่อสร้างทางลาด ห้องนำ้ผู้พิการทุพพลภาพและคนชรา

Share on Line
Share on Pinterest