ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)เงินตามข้อบัญญัติปี 2559

Share on Line
Share on Pinterest