ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กไม่เกิน 50 คน ฯ

Share on Line
Share on Pinterest