ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.กาหนดก่อสร้างปรับปรุง,ซ่อมแซม,ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.หนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest