องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2556 ลงคะแนนเสียเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น

Share on Line
Share on Pinterest