โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้าร่วมกับบ้านหนองม้าหมูี่ 2 และ หมู่ 8

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 12 กันยายน 2557

Share on Line
Share on Pinterest