การอบรมเยาวชนในวัยเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้าโดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้จัดการอบรมเยาวชนในวัยเรียน ให้เห็นถึงปัญหาและความไม่พร้อมของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองม้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโซงเลง ร่วมเป็นวิทยากร และมีการร่วมกันทำกิจกรรมของโครงการโดยวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด)

ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโซงเลง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน

Share on Line
Share on Pinterest