ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองม้าทุกท่านสวมหมวกกันน๊อค 100% ทั้งคนขับและคนซ้อน

ด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยประกาศให้ให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554 - 2563 โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี ๒๕๖๓ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนให้มีทิศทางการดำเนินงานไปในทางเดียวกัน และสามารถไก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวตำบลหนองม้าทุกคน ได้สวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับและคนซ้อน

Share on Line
Share on Pinterest