ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้่างก่องสร้าง (ตามแบบ ปปช.กำหนด)

Share on Line
Share on Pinterest