บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

Share on Line
Share on Pinterest