โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2558

ณ วัดบ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 23-24 กันยายน 2558

Share on Line
Share on Pinterest