ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สำหรับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.6)

Share on Line
Share on Pinterest