คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

Share on Line
Share on Pinterest