ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Share on Line
Share on Pinterest