ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ เพือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชน ไปสู่องค์กรคุณภาพ ได้ทางเว็ปไซต์ www.localmooc.com

Share on Line
Share on Pinterest