รณรงค์การทำความสะอาด

รณรงค์การทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการ อบต.หนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest