เปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองม้าและโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองม้า

เปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองม้าและโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองม้า

วันที่ 14 กันยายน 2555

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหน้องม้า

Share on Line
Share on Pinterest