โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557

วันที่ 7-15 สิงหาคม 2557

ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) อำเภอกันทลักษณ์ จังหวัดศรีเกษ

Share on Line
Share on Pinterest