โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557

วันที่ 10-11 กันยายน 2557

ณ วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest