โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

 

โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

 

Share on Line
Share on Pinterest