กิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ด่านจุดเสี่ยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest