กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านโดด

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านโดด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านโดด" ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564  ณ วัดบ้านโดด  ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกอบกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรางติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  ณ  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา  ตำบลโดด  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest