พิธีเปิดศูนย์พักคอยโควิดตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดศูนย์พักคอยโควิดตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

       นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอยโควิดตำบลหนองม้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ผอ.โรงเรียนไตรมิตร ผอ.โรงเรียนบ้านจาน ผอ.โรงเรียนบ้านโซงเลง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม้า  ผู้จัดการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.  จิตอาสา และพนักงานข้าราชการและลูกจ้างทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

Share on Line
Share on Pinterest