ประวัติความเป็นมา...ตําบลหนองม้า ก่อตั้งเมื่อปี 2520 เดิมขึ้นกับอําเภออุทุมพรพิสัย ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านในการปกครอง จํานวน 12 หมู่บ้านองค์การบริหารสวนตําบลหนองม้า ได้รับกํารยกฐานะจากสภาตําบล เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้า 259 ประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ชั้น 4 และได้รับการเลื่อนขั้นเป็นองค์การ บริหารส่วนตําบล ระดับกลาง เมื่อ พ.ศ. 2553...

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
หมู่ 1 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
( อบต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุพรรณ จ.ศรีสะเกษ )

 

Share on Line
Share on Pinterest