งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา

เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้
        กรณีขอเพิ่มใหม่

 • แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน
 • แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน
 • หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
 • ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

        กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ

 • แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน
 • แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน 
 • หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
 • ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
 • ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่)

เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) ดังนี้
        กรณีขอเพิ่มใหม่

 • แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน 
 • แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน
 • หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
 • ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
 • สำเนาสมุดพกคนพิการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • รูปถ่ายเต็มตัว

        กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ

 • แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน
 • แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน
 • หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 
 • ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ 
 • ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
 • สำเนาสมุดพกคนพิการ 
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่)

เกร็ดชวนรู้

 • "ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (เบี้ยยังชีพคนละ 30 บาท/เดือน)
 • "คนพิการ" หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน)
 • "ผู้ป่วยเอดส์" หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

 1.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.
 2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 3. ในกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือผู้มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 

Share on Line
Share on Pinterest