ชื่อ
: นางพิณฑิรา มะวัน
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์
: 082-6693134