ชื่อ
: นายสมยศ พันธ์งาม
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์
: 095-7755642