ชื่อ
: นางสาวปราณี ไชยโคตร
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์
: 061-1123182