ชื่อ
: นายสมัคร ศรชัย
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทรศัพท์
: 062-4296125