ชื่อ
: นายเขี่ยม วงค์งาม
ตำแหน่ง
: รองนายก อบต.หนองม้า
โทรศัพท์
: 0653075236