ชื่อ
: นายสัตยา สุทธสนธิ์
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายก อบต.หนองม้า
โทรศัพท์
: 0625356999