ชื่อ
: นายลำพูน ศรีลอง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์
: