ชื่อ
: นายศิริชัย ขันติวงษ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์
: