ชื่อ
: นายสุวัฒน์ เกษศิริ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์
: