ชื่อ
: นายบวร สีมูล
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์
: