ชื่อ
: นายหนูพอย จันทร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์
: