ชื่อ
: นายถนอม มะลิ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์
: