ชื่อ
: นางสำรวย อ่อนขาว
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์
: